Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Paratoi i gyflwyno strategaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

Mae'r Portffolio Achos Busnes yn barod i gael ei gyflwyno i Lywodraethau Cymru a Phrydain

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Sesiynau Blasu Rhad ac Am Ddim

Bydd Dysgu Bro yn cynnig sesiynau blasu RHAD AC AM DDIM yn Festri Bronant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, dydd Gwener 1 Hydref 2021.

258 o achosion coronafeirws newydd wedi’u cofnodi yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda

Cyfanswm yr achosion ar draws y tair sir bellach yn 26,630 – 16,421 yn Sir Gaerfyrddin, 6,679 yn Sir Benfro a 3,530 yng Ngheredigion

Llai o blant yn gorfod cael eu gwarchod rhag niwed yng Ngheredigion

Er hynny, mae cynnydd wedi bod yn y nifer o oedolion sydd mewn perygl o niwed

Chwilio am bartneriaid datblygu newydd i brosiect Cylch Caron

Fe wnaeth y partneriaid blaenorol dynnu allan o'r prosiect, sydd am weld tai a chanolfan iechyd newydd yn Nhregaron
Denis Pugh

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron.  Y mis 'ma, Denis Pugh

Galwad frys ar breswylwyr ardal Hywel Dda sy’n disgwyl ail ddos o frechlyn Moderna

Annog pobol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i wirio eu cerdyn brechu, a dod ymlaen os ydyn nhw’n aros am ail ddos o Moderna

Poblogaidd wythnos hon

Cyngor Ceredigion yn monitro sefyllfa prinder gyrwyr HGV

Maen nhw'n cydnabod bod Brexit a Covid-19 yn rhai o'r risgiau mwyaf i'r diwydiant

Ceredigion i ehangu yng nghynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

Gallai gogledd sir Benfro gael ei ychwanegu at etholaeth Ceredigion

‘Dim cynlluniau’ i gael cyfnod clo byr arall, meddai Llywodraeth Cymru

Ond UCAC yn dweud bod cyfnod clo byr yn "un o’r camau posib os yw’r achosion a’r cyfraddau heintio yn cyfiawnhau hynny"

Neilltuo dau dŷ i ffoaduriaid yng Ngheredigion

Mae cabinet y cyngor eisoes wedi ymrwymo i adsefydlu ffoaduriaid yn y sir
cylch-tregaron

Arolwg da iawn i Gylch Meithrin Tregaron

“Plant hapus” yn cael “gofal o ansawdd da yn gyson.”

Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi - dewch i weld sut mae'n mynd.

Blog byw o Tregaroc Bach Bach

Dilynwch y diweddara o Dregaron, a chyfrannwch at y blog os chi ma!

Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o'r holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal yn rhan o'r ŵyl dros y penwythnos

Elin Jones yn pwyso am ailystyried toriadau arfaethedig i Ambiwlansys Ceredigion

“Dim ond cynyddu bydd y pwysau ar staff a pheryglu cleifion gyda’r newidiadau hyn," meddai'r AoS lleol

IMG_7465

Rasus Trotian Llanddewi Brefi

Daeth llond cae i Goed-y-Gof i weld y trotian.

Siopa’n lleol

Nant yr Onnen

Bwthyn Gwyliau a B&B Nant yr Onnen

Bwthyn gwyliau a B&B ger Tregaron.

Botymau Del

Botymau Del

Fframiau a nwyddau personol ar gyfer pob achlysur ac addurniadau Nadolig.

Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa yn Nhregaron.