Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Heddlu Dyfed-Powys yn arestio 17 cyffurgi a bachu crac cocên, heroin a chocên

Cafwyd 11 cyrch yn ystod wythnos o dargedu ‘gangiau llinell cyffuriau’

Diffyg dealltwriaeth ymysg banciau am yr heriau sy’n wynebu sefydliadau cymunedol, meddai arolwg

Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, yn rhybuddio y gallai ffioedd ychwanegol HSBC ar gyfrifon cymunedol "fygwth eu gallu i ailsefydlu wedi Covid"

Gwaith pellach i leihau lefelau ffosffadau yn Afon Teifi

Roedd adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn dangos bod lefelau yn uchel yn yr afon, sy'n llifo drwy Dregaron a Llambed

Lansio sioe newydd ar ddiwrnod T. Llew Jones

'Pa well ffordd i ddathlu Diwrnod T Llew Jones nag wrth lansio sioe a fydd yn ysbrydoliaeth i awduron y dyfodol'

Ma hoci nôl!

Llandysul V Caron - 10/10/21

Anfamol

Barn un person a aeth i weld Drama newydd Rhiannon Boyle.

Diffyg gofalwyr maeth sy’n siarad Cymraeg yng Ngheredigion

Dim ond un sydd â sgiliau Cymraeg o'r safon uchaf

Cylch Meithrin Tregaron yn diolch i Miss Eleri.

Ffarwelio ar ôl 17 mlynedd. 

Darlith am Dregaron

Hanes llawn "lliw, rhamant a chyffro." 

Poblogaidd wythnos hon

Cefnogaeth gan Aelod o’r Senedd i alwad mam leol am fwy o wasanaethau profedigaeth

Mae Rhian Wyn o Bontrhydfendigaid yn un o'r rhai sydd wedi galw am well cefnogaeth i deuluoedd

Plaid Cymru’n mynegi pryderon am y posibilrwydd o dorri gwasanaethau ambiwlans Ceredigion

Mae Ben Lake, Elin Jones a Cefin Campbell yn galw am eglurder gan Lywodraeth Cymru

Nifer achosion Covid-19 yn parhau i fod yn sylweddol yng Ngheredigion

Mae cyfraddau heintio bron â chyrraedd 1,000 achos ym mhob 100,000 o'r boblogaeth

Sefyllfa gofal cartref yng Ngheredigion wedi gwaethygu dros yr haf

Mae sawl sir yng Nghymru wedi nodi bod galw digynsail am ofal yn y cartref a diffyg staff wedi achosi straen

Ehangu gwasanaethau bws Fflecsi i orllewin Cymru

Bydd Fflecsi a Bwcabus yn cyfuno fel rhan o gynlluniau Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithio cyhoeddus

Codiad cyflog o £15,000 i Brif Weithredwr Cyngor Ceredigion

Bydd y Prif Weithredwr nawr yn derbyn cyflog o £130,000

Cynghorwyr Ceredigion eisiau mwy o amrywiaeth ymysg ymgeiswyr yn etholiad fis Mai nesaf

“Mae sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth leol yn hollbwysig i wead a hunaniaeth y sir," meddai'r arweinydd, Ellen ap Gwynn.

Galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried effeithiau lleol wrth ddeddfu ar blannu ar diroedd

"Mae yna argyfwng yn wynebu cefn gwlad ar hyn o bryd lle mae cwmnïau mawr yn prynu ffermydd lleol er mwyn eu plannu a manteisio ar gredydau carbon"

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer croesawu myfyrwyr prifysgol

“Mae achosion o’r coronafeirws yn parhau i gynyddu yn y sir, felly anogir pawb i fod yn wyliadwrus a dilyn y canllawiau diweddaraf"

Siopa’n lleol

Cacennau Gwen

Cacennau Gwen

Cacenau wedi addurno wedi ei gwneud gan law.

Tregaronjacs

Tregaronjacs

Busnes lleol sydd yn gwneud clustogau, cardiau, bagiau, gemwaith.

Gwawr Yim-Jones

Gwawr Yim-Jones

Cardiau a phrintiau o dirweddau fro Caron.

Notch

Notch

Bagiau ac ategolion lledr pwrpasol, wedi'u gwneud â llaw.