Tregaron yn dod yn Dref SMART!

Mae Wi-Fi Cyhoeddus am ddim bellach ar gael yn Nhregaron

gan Fflur Lawlor
Splash-Page

Beth yw e?

Mae Cyngor y Dref wedi gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i gael Wi-Fi cyhoeddus am ddim yn y dref. Ariennir y prosiect gan ‘Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi ar gyfer 21/22’ Llywodraeth Cymru. Roedd yr arian ar gael i Trefi i gefnogi menter Trefi SMART yng Nghymru. Gwnaeth Cyngor Sir Ceredigion gais am arian ar ran Aberaeron, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, Tregaron a Chei Newydd a dyma Gam 1 o gyflwyno technolegau trefi SMART.

Mewn ardaloedd lle mae cysylltedd symudol gwael neu dlodi data yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, mae Wi-Fi Tref yn helpu i ddarparu gwasanaeth am ddim i’r defnyddiwr, sydd i rai yn gam cadarnhaol wrth i gostau byw barhau i godi.

Manteision

Yn ogystal â manteision i ddefnyddwyr, mae’r system yn helpu’r dref a busnesau trwy gipio manylion mewngofnodi (cyfeiriadau e-bost) i fanteisio ar gyfryngau cymdeithasol ac ati i ymgysylltu â defnyddwyr. Gall busnesau hyrwyddo cynigion trwy’r porth a theilwra eu hyrwyddiadau. Yn yr un modd, gall y dref hyrwyddo unrhyw ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal.

Sut mae’n gweithio?

Mae’n gweithio trwy osod sawl pwynt mynediad mewn gwahanol leoliadau i ddarparu ‘rhwyll’ Wi-Fi ar draws ardal benodol, gan ddarparu mynediad Wi-Fi di-dor i ddefnyddwyr terfynol gydag un mewngofnodi.

Mae 3 pwynt mynediad wedi eu gosod yn y dref – 1 ar y Sgwâr, 1 ar Sgwâr Fach ac un ar Heol yr Orsaf, ym mhen uchaf y dref.

Sut i fewngofnodi?

Enw’r Wi-Fi yw ‘Ceredigion Smart Towns WiFi’ felly os edrychwch am rwydwaith sydd ar gael a fydd yn dangos ar eich dyfais a gallwch ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ymuno.

I wneud hyn, mae angen i chi fynd i ‘gosodiadau’ ar eich dyfais, yna dewis yr opsiwn ‘cysylltiadau’, ac yna dewis yr opsiwn ‘Wi-Fi’ a chwilio am gysylltiadau sydd ar gael yna byddwch yn dod o hyd iddo.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’r system bellach yn fyw ac wedi cael defnyddwyr yn barod. Bydd y Cyngor Tref yn derbyn hyfforddiant yn yr wythnosau nesaf i ddeall sut i ddadansoddi data ac y byddant wedyn yn gallu ei rannu maes o law.

Mae’r Cyngor Tref yn ystyried ychwanegu mwy o fannau mynediad ar draws y dref i gynyddu’r ddarpariaeth sydd ar gael.

Diolch i’r busnesau hynny sydd wedi lleoli’r cyfarpar ar gyfer y prosiect.

Am ragor o wybodaeth am Wi-Fi y Dref, cysylltwch â Chlerc Cyngor Tref Tregaron – clerc@cyngor-tregaron-council.org.uk