Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2023

Adroddiad

gan Gwenllian Beynon
Llwyfan Pafiliwn Bont a Blodau Jên Ebenezer

Llwyfan Pafiliwn Bont a Blodau Jên Ebenezer

Bardd y Goron, Arwel ‘Rocet’ Jones gyda merched y Ddawns Flodau, Seinydd y Corn Gwlad John Jenkins, y tywyswyr Begw Evans a Gwenno Humphreys, ac Efan Williams a ganodd Gân y Coroni.

Bardd y Goron, Arwel ‘Rocet’ Jones gyda merched y Ddawns Flodau, Seinydd y Corn Gwlad John Jenkins, y tywyswyr Begw Evans a Gwenno Humphreys, ac Efan Williams a ganodd Gân y Coroni.

Bardd y Gadair, Hilma Lloyd Edwards o Bontnewydd, gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard.

Bardd y Gadair, Hilma Lloyd Edwards o Bontnewydd, gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard.

Tlws yr Ifanc - Erin Trysor, Llangeitho gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard.

Tlws yr Ifanc – Erin Trysor, Llangeitho gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard.

Tara Camm o Abertawe yn ennill Tlws Coffa Moc Morgan am berfformiad gorau’r noson yn ‘Sadwrn y Sêr’. Gyda hi mae’r beirniad Andrew Rees, a’r cyfeilydd Rhiannon Pritchard.

Tara Camm o Abertawe yn ennill Tlws Coffa Moc Morgan am berfformiad gorau’r noson yn ‘Sadwrn y Sêr’. Gyda hi mae’r beirniad Andrew Rees, a’r cyfeilydd Rhiannon Pritchard.

Parti Ysgol Henry Richard a ddaeth yn ail yn y Parti Agored.

Parti Ysgol Henry Richard a ddaeth yn ail yn y Parti Agored.

Ymgom oedran Ysgol Gynradd: Ysgol Pontrhydfendigaid

Ymgom oedran Ysgol Gynradd: Ysgol Pontrhydfendigaid

Ymgom Ysgol Uwchradd: 1. Elin Williams a Delun Davies, Ysgol Henry Richard

Ymgom Ysgol Uwchradd: 1. Elin Williams a Delun Davies, Ysgol Henry Richard

Parti Canu Agored: 1. Merched Soar, ardal Tregaron

Parti Canu Agored: 1. Merched Soar, ardal Tregaron

Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 6 ac iau: 1. Ella Gwen, Bronant

Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 6 ac iau: 1. Ella Gwen, Bronant

Llefaru Oedran Blynyddoedd 10 – 13: 1. Elin Williams, Tregaron

Llefaru Oedran Blynyddoedd 10 – 13: 1. Elin Williams, Tregaron

Unawd Cerdd Dant: 1. Trefor Pugh, Trefenter

Unawd Cerdd Dant: 1. Trefor Pugh, Trefenter

Deuawd Agored: 1. Efan Wiliams, Lledrod a Barry Powell, Llanfihangel y Creuddyn.

Deuawd Agored: 1. Efan Wiliams, Lledrod a Barry Powell, Llanfihangel y Creuddyn.

Talwrn Y Beirdd: 1. Ysgol Farddol Caerfyrddin, gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard a John Jones arweinydd y Talwrn

Talwrn Y Beirdd: 1. Ysgol Farddol Caerfyrddin, gyda’r beirniaid y Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard a John Jones arweinydd y Talwrn

Enillydd- Limrig o'r Gynulleidfa- Enfys Hatcher Davies, Tregaron gyda John Jones a’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan

Enillydd- Limrig o’r Gynulleidfa- Enfys Hatcher Davies, Tregaron gyda John Jones a’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan

Llywydd yr Ŵyl, Jean Williams, Cefnmeurig gydag aelodau o’i theulu.

Llywydd yr Ŵyl, Jean Williams, Cefnmeurig gydag aelodau o’i theulu.

Cynhaliwyd penwythnos o eisteddfodau llwyddiannus ym Mhafiliwn y Bont dros benwythnos Gŵyl y Banc, a’r beirniaid Eleri Owen Edwards ac Andrew Rees  (Cerdd), Owain Sion (Cerdd Dant ac Alaw Werin), Rhian Parry (Llefaru) a’r Prifeirdd Gwenallt Llwyd Ifan a Dafydd Pritchard (Llenyddiaeth) yn tystio i safon y cystadlu fod o’r radd uchaf. Y cyfeilyddion oedd Rhiannon Pritchard a Lona Phillips (piano) a Kim Lloyd Jones (telyn). Llywydd yr Ŵyl oedd un o ffyddloniaid yr eisteddfodau, Jean Williams, Cefnmeurig.

‘Am bleser ac anrhydedd cael bod yn gadeirydd ar eisteddfodau mor llwyddiannus. Llongyfarchiadau a diolch enfawr i bawb fu ynghlwm wrth y trefniadau mewn unrhyw ffordd. Rydym yn ffodus o gael tîm ardderchog o wirfoddolwyr yn rhan o bwyllgor yr eisteddfodau, heb sôn am bawb arall sydd wedi cyfrannu mewn llawer modd. Ymlaen at ddathlu’r 60 blwyddyn nesaf!’

Efan Williams, Cadeirydd Eisteddfodau Pontrhydfendigaid

Cafwyd penwythnos gwych o gystadlu, gwnaeth y pwyllgor a ffrindiau’r eisteddfodau gweithio’n galed a mwynhau a chafwyd cynulleidfaoedd da trwy’r penwythnos.

Ni’n ffodus iawn yn ein hardal ni i gael Y Pafiliwn gyda llwyfan, sain gwych a digon o le i gynulleidfaoedd i fwynhau. Mae’r Pafiliwn hefyd yn le da i baratoi ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol.

A dyma nhw: Canlyniadau

Parti Canu Oedran Ysgol Gynradd: 1. Adran Aberystwyth. 2. Ysgol Pontrhydfendigaid ac Ysgol Henry Richard. 4. Ysgol Myfenydd, Llanrhystud.
Parti Llefaru oedran Ysgol Gynradd: 1. Parti Pontrhydfendigaid.
Côr Plant oedran Ysgol Gynradd: 1. Adran Aberystwyth. 2. Ysgol Henry Richard. 3. Ysgol Myfenydd.
Ymgom oedran Ysgol Gynradd:  Ysgol Pontrhydfendigaid.
Unawd Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau: 1. Hywyn Euros, Pwllheli. 2. Angharad Thomos, Llangwyryfon. 3. Anni Grug Tregaron.
Ymgom Ysgol Uwchradd: 1. Elin Williams a Delun Davies, Ysgol Henry Richard. 2. Mari Iago Hedd a Guto Ysgol Henry Richard.
Unawd Offerynnol Blwyddyn 7, 8 a 9: 1. Gruffydd Sion Aberystwyth. 2. Elinor Nicholas Aberystwyth. 3. Carys Jenkins Aberystwyth.
Parti Canu Agored: 1. Merched Soar, ardal Tregaron. 2. Ysgol Henry Richard, Tregaron. 3. Parti Pam Lai, ardal Llanbed. 4. Parti Camddwr, ardal Lledrod.
Unawd Offerynnol Blwyddyn 10 a throsodd:  1. Catrin Edwards Aberaeron. 2. Gruffudd ap Owain, Y Bala. 3. Lefi Aled Dafydd, Crymych.
Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Perfformio Darn Digri’: 1. Ifan Meredith Llanbedr Pont Steffan. 2. Mair Jones Tregaron.
Ensemble Offerynnol:  1. Band Offerynnol Tref Aberystwyth 2. Pedwarawd Pres Aberystwyth. 3. Triano, Swyddffynnon. 4. Steffan Rhys Jones, Llanilar a Gruffydd Sion, Llandre. 4 Parti’r Efail, Llanrhystud.
Enillydd Tlws Coffa Parhaol Goronwy Evans i’r chwaraewr Pres gorau yn y cystadlaethau Offerynnol: Gruffydd Sion, Llandre.
Unawd Blwyddyn 2 ac iau: 1. Neli Evans Talgarreg. 2. Annes Euros Pwllheli. 3. Mari Dalton, Creuddyn Bridge a Wil Ifan, Trawsfynydd.
Llefaru Blwyddyn 2 ac iau: 1. Neli Evans, Talgarreg. 2. Annes Euros, Pwllheli. 3. Bethan Llewellyn, Llanwnen.
Unawd  Blynyddoedd 3 a 4: 1. Nanw Melangell Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 2. Gruffydd Davies, Llandyfyriog a Sara Lewis, Mydrodyn. 3. Cari Edwards Bronant.
Llefaru Blynyddoedd 3 a 4: 1. Sara Lewis, Mydroilyn. 2. Nanw Melangell Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3. Now Schiavone Aberystwyth.
Unawd Blynyddoedd 5 a 6: 1. Efan Evans, Talgarreg. 2. Ella Gwen, Bronant. 3. Iwan Marc Thomas, Pontarddulais.
Llefaru Blynyddoedd 5 a 6: 1. Angharad Davies, Llanwennog. 2. Celyn Davies, Llandyfriog. 3. Meia Evans Llanfihangel y Creuddyn.
Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 6 ac iau: 1. Ella Gwen, Bronant. 2. Nanw Melangell Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3 Meia Evans Llanfihangel y Creuddyn ac Iwan Marc Thomas Pontarddulais.
Unawd Cerdd Dant Blynyddoedd 6 ac iau: 1 Nanw Melangell Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 2. Efan Evans, Talgarreg. 3 Ella Gwen, Bronant.
Unawd Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1. Fflur McConnell, Aberaeron. 2. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3. Llio Rhys Trawsfynnydd.
Llefaru Blynyddoedd 7, 8 a 9: 1. Fflur McConnell, Aberaeron. 2. Mari Williams, Tregaron. 3. Sara Elena James Gorsgoch ac Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd.
Unawd Oedran Blynyddoedd 10 – 13: 1. Elain Rhys, Trawsfynydd. 2. Ioan Mabbutt, Aberystwyth. 3. Harri Evans Tregaron.
Llefaru Oedran Blynyddoedd 10 – 13: 1. Elin Williams, Tregaron. 2. Swyn Efa Tomos, Pencarreg. 3. Elan Mabbutt, Aberystwyth.
Unawd Cerdd Dant Blynyddoedd 7-13: 1. Elain Rhys, Trawsfynydd. 2. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3. Fflur McConnell,Aberaeron a Llio Rhys, Trawsfynnydd.
Unawd Alaw Werin Blynyddoedd 7-13: 1. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 2. Ioan Mabbutt, Aberystwyth. 3. Elain Rhys, Trawsfynnydd.
Unawd Cerdd Dant: 1. Trefor Pugh, Trefenter. 2. Beca Williams, Aberystwyth. 3. Elain Rhys, Trawsfynydd.
Unawd Alaw Werin: 1. Trefor Pugh, Trefenter. 2. Robert John Roberts, Portheithwy. 3. Beca Williams Aberystwyth a Llinos Hâf Jones, Penarth.
Unawd O Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm i rai dan 19 oed: 1. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 2. Miri Llwyd, Llandre a Fflur McConnell, Aberaeron. 3. Elin Williams, Tregaron.
Llefaru dan 25 oed: 1. Swyn Efa Tomos, Pencarreg.  2. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3. Elin Williams, Tregaron. 3. Mari Williams, Tregaron.
Unawd dan 25 oed: 1. Llinos Hâf Jones, Penarth. 2. Tomos Heddwyn Griffiths, Trawsfynydd. 3. Tara Camm, Abertawe. 4. Ffion Mair Thomas, Crymych.
Unawd Allan o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm – Agored: 1. Tara Camm, Abertawe. 2. Lois Wyn, Rhydymain, Dolgellau. 3. Llinos Hâf Jones, Penarth. 4. Ffion Mair Thomas, Crymych.
Cyflwyniad Dramatig Unigol: 1. Swyn Efa Tomos, Pencarreg. 2. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrt Newydd. 3. Elin Williams, Tregaron.
Cwpan Her Parhaol Moc Morgan am berfformiad gorau’r noson: Tara Camm, Abertawe.
Deuawd Agored: 1. Efan Wiliams, Lledrod  a Barry Powell, Llanfihangel y Creuddyn.
Unawd Gymraeg: 1. Heulen Cynfal, Parc Y Bala. 2. Tomos Heddwyn Griffiths, Trawsfynydd. 3. Ffion Mair Thomas, Crymych. 4. Llinos Hâf Jones, Penarth.
Canu Emyn dros 60 oed: 1. Vernon Maher, Saron, Llandysul. 2. Gwynne Jones, Llanafan,.  Aled Jones, Machynlleth. Llefaru Unigol O’r Ysgrythur: 1. Maria Evans, Rhydargaeau.
Unawd Oratorio: 1. Heulen Cynfal, Parc Y Bala. 2. Efan Wiliams, Lledrod. 3. Barry Powell, Llanfihangel y Creuddyn.
Prif Gystadleuaeth Lefaru Unigol: 1. Jane Altham Watkins, Abertawe.  2. Maria Evans, Rhydargaeau. 3. Rhys Jones, Corwen.
Her Unawd dros 25 oed: 1. Sion Eilir Roberts, Rhuthin.  2. Heulen Cynfal, Parc Y Bala. 3. Stefanie Harvey-Powell, Aberdar. 4. Efan Wiliams, Lledrod. 5. Barry Powell, Llanfihangel y Creuddyn. 5. Rhys Maelgwyn Evans, Brynbuga.

Canlyniadau Testunau Llenyddiaeth:

Y Goron: Hilma Lloyd Edwards, Bontnewydd.
Y Gadair:
Arwel ‘Rocket’ Jones, Aberystwyth.

Emyn: 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu. 2. Vernon Jones, Bow Street. 3. Dyfan Phillips, Rhuthun.
Englyn: 1. Emyr Jones, Caerdydd. 2. Mererid Jenkins, Ffair Rhos. 3. Emyr Jones, Caerdydd.
Stori Fer: 1. John Meirig Edwards, Aberhonddu. 2. Hefin Wyn, Maenclochog. 3. Dilys Baker Jones, Bow Sreet.
Cywydd: 1. Jo Hyde, Rickmansworth. 2. Huw Dylan Owen, Treforys. 3. Richard Lloyd Jones, Bethel Caernarfon.
Soned neu Delyneg: Mynediad. 1. 2. a 3. John Meirig Edwards, Aberhonddu.

Tlws Yr Ifanc:  1. Erin Trysor, Llangeitho. 2. Lefi Aled Dafydd, Crymych. 3. Elan Mabbutt, Aberystwyth.
Talwrn Y Beirdd: 1. Ysgol Farddol Caerfyrddin.  2. Glannau Teifi. 3. Ffair Rhos.

LLONGYFARCHIADAU A DIOLCH I BAWB  

Ceir fwy o luniau ar ein tudalen Facebook

Dweud eich dweud