Sioe Bont yn llwyddo yn Pafiliwn Bont 2022

Sioe Pontrhydfendigaid 2022 falch i fod nôl

gan Gwenllian Beynon
Cystadlu plant anifail allan o ffrwyth a llysiau

Cystadlu plant anifail allan o ffrwyth a llysiau

Cystadlu defaidSioe Bont

Cystadlu defaid

Llywyddion Y Sioe Mr a Mrs T. Jones, Pengraig, Ystrad MeurigSior Bont

Llywyddion Y Sioe Mr a Mrs T. Jones, Pengraig, Ystrad Meurig

Cystadlu CŵnKrys Fry ar ran Sioe Bont

Cystadlu Cŵn

Beirniadu'r CŵnKrys Fry ar ran Sioe Bont

Beirniadu’r Cŵn

Ceffylau

Ceffylau

Hen BeiriannauSioe Bont

Hen Beiriannau

Hen BeiriannauSioe Bont

Hen Beiriannau

Hen BeiriannauSioe Bont

Hen Beiriannau

Garddwriaeth a chrefftau yn barod i'r cyhoeddSioe Bont

Garddwriaeth a Chrefftau yn barod i’r cyhoedd

Gwen Dolfawr yn fisiSioe Bont

Gwen Dolfawr yn fisi

Cneifio yn y Llew CochSioe Bont

Cneifio yn y Llew Coch

Enillwyr y cneifioSioe Bont

Enillwyr y cneifio

Pafiliwn Bont

Pafiliwn Bont

Y Sioe ar Gaeau Dolfawr yn y gorffennolSioe Bont

Y Sioe ar Gaeau Dolfawr yn y gorffennol

Ar ddydd Sadwrn yr 20fed o Awst roedd Sioe Bont yn ôl yn ei anterth mewn lleoliad newydd ym Mhafiliwn Bont. ‘Falle bod y symud ddim yn siwtio pawb ond yn sicr roedd pwyllgor y sioe wedi llwyddo i wneud defnydd ardderchog o’r Pafiliwn a’r ddaear o’i amgylch ar gyfer y sioe eleni.

Roedd yn wych gweld y Sioe yn ôl eleni ar ôl bach o seibiant amlwg- er iddynt gynnal cneifion yn nhafarn y Llew Coch y llynedd gan nad oedd yn bosib cael trywydd i gynnal y sioe yn 2021.

Penderfynodd pwyllgor y sioe i symud y sioe i Bafiliwn Bont o gaeau Dolfawr yn bennaf oherwydd cynnydd aruthrol yn nghost pebyll mawrion, a fyddai fel arfer yn cael eu defnyddio ar gyfer y dosbarthiadau Garddwriaethol a Chrefftau ac yn y blaen.

Meddau Gareth Owen Cadeirydd y sioe ar raglen Geraint Lloyd ar BBC Radio Cymru nos Fercher (yr wythnos diwetha)

Rydym yn lwcus iawn, yn Bont, i gael digon o le i gynnal y sioe yn y Pafiliwn felly byddwn yn mentro yno eleni ar ôl bod yng nghaeau Dolfawr am nifer fawr o flynyddoedd.

Roedd llawer o waith gan y pwyllgor i’w wneud i baratoi’r pafiliwn, y tir a’r lleoedd o amgylch y pafiliwn yn barod ar gyfer y sioe.

Meddau Gareth, cyn y sioe

Bydd y defaid, cŵn a hen beiriannau tu allan, hefyd rydym wedi bod yn paratoi a rholio’r caeau yn barod i’r ceffylau. O ran y gwartheg rydym am nifer o flynyddoedd wedi bod yn mynd i’r ffermydd a thynnu ffotograffau a dyna sut y byddwn yn beirniadu nhw.

Roedd yr holl drefniadau wedi llwyddo ac ar y diwrnod roedd cystadlaethau’r defaid, ceffylau a hen beiriannau tu allan, a’r caffi, bar, lluniau o’r gwartheg gan gynnwys y rhai buddugol ar y wal y tu fewn a digonedd o gystadlu gan bob oedran yn y dosbarthiadau Garddwriaethol a Chrefftau. Roedd y rhain wedi eu gosod yn daclus ac mewn trefn ar fyrddau yn y pafiliwn. Roedd yr holl ddosbarthiadau a’r cystadlu posib i’w gweld mewn llyfryn gan gynnwys holl noddwyr y sioe, a braf gweld llwyth o noddwyr i gefnogi digwyddiad pwysig mewn cymdeithas fel Pontrhydfendigaid.

Penderfynodd y pwyllgor barhau gyda’r cneifio yn y Llew Coch ar ôl llwyddiant y llynedd, gyda nifer o wobrau da i’w cael. O 5 o’r gloch ymlaen roedd y Llew Coch yn llawn bwrlwm a chyffro’r cneifio gyda phob oedran yn mwynhau’r cystadlu. Wrth gwrs parhaodd y dathlu ymlaen hyd y nos yn y Llew Coch. Gwych iawn gweld y gymuned yn dod at ei gilydd am ddiwrnod o hwyl a chystadlu.

Mae nodyn gan y sioe ar eu tudalen Facebook

Diolch yn fawr i bawb a fu yn beirniadu, cystadlu, yn helpu, i’r noddwyr, i’r gynulleidfa, i’r trefnwyr y cneifio yn y Llew Coch a hefyd i’r Llywyddion Mr a Mrs Thomas Jones, Pengraig ar teulu am ei chefnogaeth. Braf yw cael Sioe Pontrhydfendigaid nol

Os am fwy o wybodaeth a lluniau ewch at Facebook /community Y Sioe